Co to jest start-up?

Co to jest start-up?

Mówiąc o start-upie często zaczynamy od stwierdzenia, że jest to młoda firma, która rozpoczyna działalność. Definicja ta jest jak najbardziej poprawna, jednak nie jest wyczerpująca. Start-up różni się od klasycznego przedsiębiorstwa tym, że poszukuje modelu biznesowego opartego na wynikach badań potrzeb klienta lub testów rynkowych.

Dla Start-upów

Definicja start-upu

„Start-up” nie wpisuje się w z góry przyjęty model biznesowy. Jest to firma, która chce wejść na rynek, bazując na bardziej dochodowym lub innowacyjnym modelu biznesowym w porównaniu do modeli stosowanych przez inne przedmioty w branży. Jej celem będzie zatem opracowanie koncepcji biznesu przynoszącego duże zyski i dopasowanie odpowiedniej strategii. Start-up można zdefiniować według różnych kryteriów. Jednym z nich są potrzeby finansowe: liderzy projektów, tworząc koncepcję, startują z zerowym budżetem, ale w miarę rozwoju potrzebują coraz większych środków. Innym kryterium są innowacje i poszukiwanie nowych technologii: firma stara się wprowadzać innowacje w swojej branży lub chce całkowicie zmienić sposób funkcjonowania rynku. Kolejne kryterium to wysoki prognozowany wzrost: w przypadku wdrażania innowacji ​​odpowiedni poziom wzrostu jest niezwykle istotny, a do jego osiągnięcia konieczna jest ewolucja firmy w czasie. Niektóre rynki i sektory działalności rozwijają się głównie dzięki start-upom. Tak jest w przypadku technologii finansowych określanych również jako fintech.

Jak utworzyć i rozwinąć start-up?

Początek czegoś nowego często zaczyna się od rozpoznania sytuacji rynkowej. Przykładowo, dany sektor działalności może być już zajęty przez liderów. W takim przypadku wkraczający na rynek przedsiębiorca lub przedsiębiorcy zastanawiają się nad nowym modelem biznesowym. Elementem wyróżniającym na tle konkurencji może być również innowacja, która umożliwi start-upowi zdobycie miejsca w danym sektorze. Istnieją różne strategie oraz struktury, które pomogą w utworzeniu start-upu. Wśród nich znajdują się inkubatory, akceleratory czy eksperci. We Francji istnieje ekosystem - French Tech - zrzeszający start-upy, decydentów oraz inwestorów. Jego misją jest promowanie francuskich projektów na całym świecie.

Jak sfinansować start-up?

Sposób finansowania start-upu zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj projektu, potrzeby finansowe czy wyznaczone cele. Poniżej przedstawiamy przykłady metod finansowania start-upu.

Zbiórka funduszy

Ambicje start-upu często przewyższają środki finansowe, którymi dysponuje. W takiej sytuacji start-up może zwrócić się do inwestorów i zorganizować zbiórkę funduszy niezbędnych do realizacji celów. Jeżeli inwestorzy zostaną przekonani do projektu, spółka uzyska finansowanie kapitałowe, które przeznaczy na przykład na rekrutację pracowników czy rozwój narzędzi. Dzięki takiemu finansowaniu start-up unika zadłużenie na samym starcie.

Inkubatory

Inkubatory start-upów mogą być organizacjami non-profit prowadzonymi przez publiczne lub prywatne podmioty. We Francji duże prywatne firmy założyły własne inkubatory wspierające start-upy. Wsparcie to przybiera różne formy: może to być pomoc finansowa, szkolenia, dzielenie się fachową wiedzą lub po prostu udostępnienie pomieszczeń.

Anioły biznesu

Anioł biznesu dysponuje dużymi środkami finansowymi i inwestuje je w innowacyjne projekty. Jako inwestor będący osobą fizyczną, szuka start-upów o dużym potencjale wzrostu. Wspiera je finansowo i umożliwia osiągnięcie celów. Anioł biznesu często specjalizuje się w danym sektorze gospodarki, co pozwala mu również ocenić potencjał danej spółki. Ubiegając się o wsparcie anioła biznesu, warto przesłać „pitch”, czyli zwięzłą prezentację swojego projektu. Pomocne są tutaj sieci biznesowe - często podzielone według obszarów działalności.

Finansowanie społecznościowe

Finansowanie społecznościowe, powszechnie określane jako crowdfunding, ma kilka zalet. Pomysłodawca projektu może włączyć potencjalnych użytkowników w proces jego tworzenia. Zainteresowani projektem dostarczają fundusze na realizację produktu lub usługi, który oceniają jako użyteczny. Twórca przeznacza zebrane środki na sfinansowanie innowacji i jednocześnie testuje kolejne, coraz lepsze wersje produktu dzięki współpracy z pierwszymi użytkownikami wspierającym projekt. Zaletą crowdfundingu jest to, że pozwala promować produkt i stopniowo ulepszać pierwotną koncepcję.

Wkład własny

Zbiórka funduszy umożliwia rozpoczęcie działalności, nie należy jednak zapominać o wkładzie własnym. Założyciele start-upu finansują, stosownie do swoich możliwości, rozwój firmy w oczekiwaniu na skrystalizowanie modelu biznesowego lub uruchomienie zbiórki funduszy. Wkład własny może mieć również inną formę niż środki pieniężne, mogą to być przykładowo pomieszczenia lub sprzęt.

Czym różni się start-up od scale-upu?

Start-up od scale-upu odróżnia cel. Celem start-upu jest stworzenie modelu biznesowego na innowacyjnym, lub nie, rynku. Scale-up natomiast stawia sobie za cel rozwój w oparciu o model biznesowy, który już przynosi zyski. Dąży on zatem do rozszerzenia działalności oraz zwiększenia obrotów i liczby zatrudnionych. Zakładane kolejne etapy rozwoju to ekspansja na rynku lokalnym, następnie międzynarodowym, zasięg globalny i wreszcie uzyskanie pozycji lidera.

Można zatem przyjąć, że scale-up jest logiczną kontynuacją start-upu, o ile ambicje firmy zmierzają w tym kierunku.